आदिवासी फासे पारधी सुधार समिती
  र.न. महा -७७६/०५ एफ १३४४८ अंम.
          द्वारा संचालित
प्रश्नचिन्ह (?) आदिवासी आश्रमशाळा
मंगरूळ चवाला ता . नांदगाव खंडे.जी.अमरावती